โรงเรียนบ้านห้วยไคร้l สพป.เชียงรายเขต 2l สพค. l สพฐ. l ศธ.l กคศ.l สกศ. l กพ.l กบข.l คุรุสภา l อุทยานการเรียนรู้ l จังหวัดเชียงราย l

ภาพ : พิชิต เปล่งใส
ประชาสัมพันธ์ : ณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา

การจัดงาน“นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาวิถีชีวิตชาวเขา”ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรอบ 1 ปีให้กับหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และภาคีการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้สาธารชนและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ทราบถึงสภาพคุณภาพ การดำเนินการจัดการศึกษา จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน
และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความสามารถและความถนัดของตนเอง

พิธีกรนักเรียน 5 ภาษา (ไทย อังกฤษ อาข่า มูเชอ ลีซู)
วงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บรรเลงเพลงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานวิชาการของโรงเรียน
ท่านผอ.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ชี้แจงนโยบายการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้รับทราบ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ชี้แจงนโยบายการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
นายสันติ แซ่ลี้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
คุณครูอนันต์ จันทร์ก้อน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
การแสดงเปิดงานในชุด "รำล้านนาไทย"
ท่านผอ.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มอบเกียรติบัตรให้แก่ท่านผอ.เกษม ดวงงาม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2554
ท่านผอ.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กล่าวขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2554
นายสันติ แซ่ลี้ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีในด้านต่างๆ คือ ด้านการเรียน มารยาท การแต่งกาย และการบำเพ็ญตนเพื่อสังคม
พิธีกรภาคสนาม แนะนำจุดแสดงผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชากการของนักเรียน
พิธีกรภาคสนาม แนะนำจุดแสดงผลงานของโรงเรียน
พิธีกรภาคสนาม แนะนำจุดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ "พัฒนาอาชีพสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและภูเขาสูง" (การผลิตกาแฟครบวงจร)
พิธีกรภาคสนาม แนะนำจุดแสดงผลงานจากกิจกรรมการเรียนรู้
พิธีกรหลัก เชิญแขกรับชมการแสดงที่เวที
การแสดงดนตรีโฟล์คซอง
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การแสดงการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
นิทรรศการแสดงผลงานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นิทรรศการแสดงผลงานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นิทรรศการแสดงผลงานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่านผอ.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยปฏิการพิเศษ ร.16 หน่วยวาวี ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2554
นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดทักษาทางวิชาการ
นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดทักษาทางวิชาการ
นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดทักษาทางวิชาการ
นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดทักษาทางวิชาการ
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
การแสดงพูดภาษาจีน
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การแสดงการเล่านิทานคุณธรรม
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ท่านผอ.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กล่าวปิดงาน "การแสดงผลงานทางวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาวิถีชีวิตเชาเขา"
นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียน
นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียน
นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียน
นิทรรศการแสดงผลงานระดับปฐมวัย
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม นิทรรศการภายในโรงเรียน