โรงเรียนบ้านห้วยไคร้l สพป.เชียงรายเขต 2l สพค. l สพฐ. l ศธ.l กคศ.l สกศ. l กพ.l กบข.l คุรุสภา l อุทยานการเรียนรู้ l จังหวัดเชียงราย l

ภาพ : พิชิต เปล่งใส
ประชาสัมพันธ์ : ณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงรายเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 โดยกำหนดให้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น ให้ปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี ระหว่างผู้ปกครอง กับครูและโรงเรียน เพื่อช่วยกันทำให้การเรียนของเด็กมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งจะได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นหากพบว่านักเรียนมีปัญหา และครูจะต้องทำหน้าที่ดูแลเด็กในทางลึกมากขึ้น และเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน หมู่บ้านห้วยน้ำอุ่น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2555
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.3/1 ครูประจำชั้นนางสาวสุดคนึง อดเหนียว
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.5/2 ครูประจำชั้นนายกิตติ โพธิสิทธิ์
การเยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาล 1/1 ครูประจำชั้นนางรัตนา กาติ๊บ
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.1 ครูประจำชั้นนางวิธิดา ตาวงค์
การเยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาล 2/2 ครูประจำชั้นนางสาวอรกานต์ ภมรเกศ

การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.4/2 ครูประจำชั้นนางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์ การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.4/1 ครูประจำชั้นนายรุ่งสุริยา สนั่นประสิทธิ์

การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.3 ครูประจำชั้นนางสาวสวรส ราชคมน์
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.2/1 ครูประจำชั้นนางสาวจิตรารัชต์ มาลัย
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.3/2 ครูประจำชั้นนายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.6/2 ครูประจำชั้นนายสาโจรน์ เครื่องสาย
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.1/1 ครูประจำชั้นนางสาวอุทัยวรรณ คำมา
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.2/1 ครูประจำชั้นนายพิชิต เปล่งใส
ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน หมู่บ้านห้วยธาตุ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.6/1 ครูประจำชั้นนางสาวบุญญาดา สุรจิตต์
การเยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาล 2/1 ครูประจำชั้นนส.กมลวรรณ ธนะโรจน์รุ่งเรือง
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.3 ครูประจำชั้นนางสาวสวรส ราชคมน์
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.4/1 ครูประจำชั้นนายรุ่งสุริยา สนั่นประสิทธิ์
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.2/2 ครูประจำชั้นนางสาวปริศนา ยอดแก้ว
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.2/1 ครูประจำชั้นนายพิชิต เปล่งใส
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.3/2 ครูประจำชั้นนายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.3/1 ครูประจำชั้นนางสาวสุดคนึง อดเหนียว
ประมวลภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน หมู่บ้านปางซางและหมู่บ้านห้วยขี้เหล็ก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555
การเยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาล 2/2 ครูประจำชั้นนางสาวอรกานต์ ภมรเกศ
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.3/2 ครูประจำชั้นนายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.3/1 ครูประจำชั้นนางสาวสุดคนึง อดเหนียว
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ม.2/1 ครูประจำชั้นนายพิชิต เปล่งใส
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.6/2 ครูประจำชั้นนางสาวอรสา พูลสวัสดิ์
การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้อง ป.3 ครูประจำชั้นนางสาวสวรส ราชคมน์ ห้อง ป.6/2 ครูประจำชั้นนายสาโจรน์ เครื่องสาย ห้อง ม.3/2 ครูประจำชั้นนายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา