โรงเรียนบ้านห้วยไคร้l สพป.เชียงรายเขต 2l สพค. l สพฐ. l ศธ.l กคศ.l สกศ. l กพ.l กบข.l คุรุสภา l อุทยานการเรียนรู้ l จังหวัดเชียงราย l

ภาพ :สวรส ราชคมน์
ประชาสัมพันธ์ : ณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จัดพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556 ในวันที่ 23 มกราคม 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการยุวกาชาด เสริมสร้างความสามัคคี เป็นนำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ยุวกาชาด ยึดมั่นในคำปฎิญาณตน เผยแพร่กิจการยุวกาชาดให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของยุวกาชาด สนับสนุนให้บุตรหลานสมัครเป็นสมาชิก และตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้

คุณครูจิตรารัชย์   มาลัย เป็นประธานในพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด
คุณครูอรสา พูลสวัสดิ์และคุณครูรุ่งสุริยา สนั่นประสิทธิ์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินกิจกรรม
คุณครูปริศนา ยอดแก้ว ผู้บังคับบัญชาในพิธีฯ กล่าวรายงาน
คุณครูศักดา  หลาบมาลา ร่วมควบคุมขบวนยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด คุณครูบุญญาดา   สุรจิตต์ ร่วมควบคุมขบวนยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด
คุณครูเกียรติศักดิ์  อุตชี ร่วมควบคุมขบวนยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด คุณครูสาโรจน์  เครื่องสาย ร่วมควบคุมขบวนยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด
คุณครูศิริรัตน์  ขัดทะขันธ์ และคุณครูเกียงไกร จันทร์ชัยชะนะ ร่วมควบคุมขบวนยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด คุณครูฤทธิชัย  สุขแก้ว ร่วมควบคุมขบวนยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด
คุณครูกิตติ โพธิสิทธิ์ ร่วมควบคุมวงดุริยางค์ พร้อมทั้งขบวนยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด
คุณครูปริศนา ยอดแก้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนาม นำกล่าวคำปฏิญาณ ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด
คุณครูปริศนา ยอดแก้ว และคุณครูอรสา พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชานำขบวนยุวกาชาดสวนสนาม ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด
คุณครูวิไลลักษณ์  ขันจันทร์ และคุณครูสวรส ราชคมน์ ผู้บังคับบัญชานำขบวนยุวกาชาดสวนสนาม ในพิธีสวนสนามและปฏิณาณตนของยุวกาชาด
ขบวนยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ผ่านหน้าแท่นประธาน เคารพประธาน
ประธานในพิธี ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยยุวกาชาด ร่วมบันทึกภาพหลังเสร็จพิธี
เสร็จพิธียุวกาชาด แต่ละระดับชั้นร่วมบำเพ็ญประโยชน์